صابون مول

جولای 24, 2019
مول-10

نونیل فنول اتوکسیله | صابون مول

نونیل فنول اتوکسیله (NPE) نونیل فنول های اتوکسیله سورفکتانت های غیر یونی هستند که از افزایش گاز اتیلن اکساید به نونیل فنول به دست می آیند. […]