واکتش های شیمیایی اسید سیتریک

دسامبر 16, 2019
کاربردهای-سیتریک

واکنش های شیمیایی اسید سیتریک

واکنش های شیمیایی اسید سیتریک اسید سیتریک، یک اسید آلی ضعیف است. با نگاهی به ساختار مولکولی این اسیدهای آلی می توان گروه های کربوکسیلیک اسید، […]